02. Memòria social

La memòria social adjunta respon a la necessitat de donar compliment als mandats legislatius del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el qual regula en l’article 69 el contingut de la memòria del pla d’ordenació urbanística municipal.

Els objectius d’aquesta memòria son avaluar i justificar les propostes del POUM relatives a les necessitats socials d’accés a l’habitatge i de reequipament. Aquesta memòria s’estructura en vuit grans àmbits:

  1. Necessitats quantitatives i de localització del sòl residencial i habitatge, d’acord amb les característiques socioeconòmiques de la població.
  2. Anàlisi de les possibles localitzacions alternatives per habitatge de protecció pública.
  3. Qualificació de les reserves mínimes obligatòries d’habitatge de protecció pública, així com també el sostre corresponent al sòl urbà qualificat amb aquesta destinació.
  4. Mecanismes previstos per a l’obtenció del sòl per habitatge de protecció pública, promogut a iniciativa pública.
  5. Previsió de les necessitats d’habitatges dotacionals públics, amb indicació dels col·lectius als quals s’adrecen.
  6. Previsions temporals per a l'inici i l’acabament de la construcció dels habitatges de protecció pública i dels sistemes urbanístics d’habitatge dotacional públic.
  7. Necessitats de reallotjament i mesures per a garantir el dret.
  8. Anàlisi de les necessitats d’equipaments comunitaris d’acord amb les previsions de nous habitatges i de l’adequació de l’emplaçament i dels usos previstos per als equipaments.
Darrera actualització: 30.11.2020 | 10:05